Wij wandelen voor een goed doel!

471 wandelaars en 19.148 sponsoren doneren samen € 499.718,- aan 211 goede doelen

 

Reglement De Vierdaagse Sponsorloop

In dit reglement beschrijven wij wat De Vierdaagse Sponsorloop doet voor deelnemers, voor donateurs en voor de goede doelen die deelnemers en donateurs gezamenlijk willen ondersteunen. Ook beschrijven wij wat we van jou verwachten als deelnemer.

Algemeen

 • De Vierdaagse Sponsorloop voert en onderhoudt een website bedoeld om donaties aan het goede doel te promoten en te verwerken.
 • De Vierdaagse Sponsorloop garandeert dat 100% van het voor het goede doel bestemde geld ook daadwerkelijk uitbetaald wordt aan het geselecteerde goede doel.
 • Alleen de kosten die De Vierdaagse Sponsorloop maakt worden door middel van een fee in rekening gebracht aan de deelnemer bij het aanmaken van een persoonlijk profiel.
 • De persoonlijke gegevens die door deelnemers of donateurs aan De Vierdaagse Sponsorloop worden verstrekt vallen onder bescherming van de wet op de privacy en zullen door De Vierdaagse Sponsorloop als zodanig worden behandeld. De Vierdaagse Sponsorloop zal onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden. Zie Privacyreglement De Vierdaagse Sponsorloop (pdf).
 • Sommige van de door deelnemers of donateurs geplaatste informatie is zichtbaar voor iedereen. De Vierdaagse Sponsorloop behoudt zich daarom het recht voor om informatie die beledigend is of anderszins niet geschikt voor publicatie te weigeren en te verwijderen. Bij misbruik van onze service door obscene, seksistische of racistische uitingen zal De Vierdaagse Sponsorloop een profiel per direct beëindigen.
 • Foto’s en ander materiaal dat een gebruiker op onze website publiceert dient vrij te zijn van copyright. Foto’s en teksten waarvan de rechten bij derden berusten zullen wij bij de eerste aankondiging moeten verwijderen van de website.

Deelnemers

 • Een deelnemer is iemand die zich registreert op de website van De Vierdaagse Sponsorloop en door het aanmaken van een profiel aangeeft zijn prestatie te willen inzetten om geld op te halen voor een goed doel.  
 • Bij het aanmaken van een profiel worden verschillende persoonlijke gegevens van de deelnemer gevraagd. Hierbij wordt duidelijk vermeld welke gegevens voor iedereen zichtbaar zullen zijn en welke niet. Door het bevestigen van het profiel verkaart de deelnemer zich hiermee akkoord. De Vierdaagse Sponsorloop verklaart hierbij de overige gegevens met alle privacy waarborgen te zullen beschermen. Zie Privacyreglement De Vierdaagse Sponsorloop (pdf)
 • Bij het aanmaken van een actie kunnen kosten in rekening worden gebracht ter dekking van de organisatiekosten van De Vierdaagse Sponsorloop. Dit zal vooraf duidelijk worden aangegeven.
 • De deelnemer krijgt na het aanmaken van een actiel de beschikking over een aantal ‘tools’ die hij/zij kan gebruiken voor de werving van zijn persoonlijke donateurs.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inzet van deze tools maar dient deze ‘als een goed huisvader’ te gebruiken. Misbruik door het toevoegen van onbetamelijk teksten of foto’s zal worden bestraft met beëindiging van het profiel zonder enige vergoeding van kosten en mogelijk leiden tot aangifte bij de politie.
 • Aan het einde van de door deelnemer gevoerde actie wordt het totale verzamelde sponsorbedrag rechtstreeks ter beschikking gesteld aan het goede doel. De deelnemer ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding.
 • Een deelnemer kan kiezen uit de door De Vierdaagse Sponsorloop geselecteerde goede doelen of zélf een goed doel voordragen voor ondersteuning. In het laatste geval zal dit goede doel worden beoordeeld op betrouwbaarheid en zal door De Vierdaagse Sponsorloop worden bepaalt of het voor ondersteuning in aanmerking komt. Bovendien zal een marginale toetsing op doelstelling plaatsvinden.

Donateurs

 • Een donateur is iemand die in reactie op het profiel van een deelnemer aangeeft de prestatie van de deelnemer te willen steunen met een zelf te bepalen geldbedrag (donatie).
 • Een donatie bestaat uitsluitend uit een geldbedrag betaald aan Stichting De Vierdaagse Sponsorloop. Donaties in natura zijn niet mogelijk.
 • Een donateur kan onder vermelding van redenen afzien van zijn toezegging om deelnemer en het goede doel te steunen. Een dergelijke afzegging kan alleen door aan Stichting De Vierdaagse Sponsorloop een persoonlijke brief te sturen met een uitdrukkelijk verzoek om de toezegging ongedaan te maken. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop zal binnen 14 dagen op dit verzoek reageren. Zie de pagina Contact voor adresgegevens.
 • De Vierdaagse Sponsorloop garandeert dat kort na het einde van de actie de volledige donatie ter beschikking wordt gesteld aan het goede doel zonder dat aan het goede doel dan wel aan de donateur kosten in rekening worden gebracht.

Goede doelen

 • 'Goed doel' is een algemene benaming voor een organisatie die eigen of andermans activiteiten ontplooit ten bate van een doel dat een bepaalde doelgroep of instelling ondersteunt die niet of slechts deels wordt gesteund door de overheid of commerciële instellingen. Het doel is niet (rechtstreeks) gerelateerd aan de donateurs/leden.
 • Alle goede doelen met een CBF keurmerk komen automatisch in aanmerking voor ondersteuning via de website van De Vierdaagse Sponsorloop.
 • Goede doelen die niet beschikken over een CBF keurmerk maar door een deelnemer worden voorgedragen, worden door De Vierdaagse Sponsorloop beoordeeld op diverse criteria, waaronder financiële betrouwbaarheid en doelstelling.
 • Wanneer een goed doel door De Vierdaagse Sponsorloop om haar moverende redenen geweigerd wordt is hiertegen geen beroep mogelijk.
 • De Vierdaagse Sponsorloop garandeert dat alle door donateurs ter beschikking gestelde bedragen voor 100% ter beschikking worden gesteld aan de geselecteerde goede doelen, zonder dat aan het goede doel extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Noch De Vierdaagse Sponsorloop, noch direct betrokken organisaties kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop de ontvangen donaties door het goede doel worden gebruikt.

De Vierdaagse Sponsorloop

 • De Vierdaagse Sponsorloop is een activiteit van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop is.m. Stichting DE 4DAAGSE.
 • De Vierdaagse Sponsorloop heeft als doelstelling het ter beschikking stellen van een website aan deelnemers aan de  Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen en daarmee de deelnemers te faciliteren en motiveren om hun prestatie in te zetten voor een goed doel.
 • Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich per e-mail wenden tot Stichting De Vierdaagse Sponsorloop via sponsorloop@4daagse.nl
 • Donaties die via het actieplatform De Vierdaagse Sponsorloop gedaan worden ten gunste van een goed doel, worden beheerd door Stichting De Vierdaagse Sponsorloop. 
 • Het bestuur van de stichting De Vierdaagse Sponsorloop bestaat uit: dhr. G.E.W. Prick (voorzitter), dhr. B. Brinkman (secretaris) en dhr. T. Thomassen (penningmeester).