Privacy Statement

V6 20-01-2022 | 15:11:01

Privacyreglement De Vierdaagse Sponsorloop

Stichting De Vierdaagse Sponsorloop is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stichting De Vierdaagse Sponsorloop de 'verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG de 'verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop heeft met Kentaa een ‘verwerkersovereenkomst’ gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Artikel 1

Aan de in dit reglement gebruikte begrippen komt de volgende betekenis toe.

 1. De Wet: de Wet van 16 mei 2018, houdende Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Stb. 2018, 144).
 2. De Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119).
 3. Bestuur: het bestuur van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop.
 4. Deelnemer: degene die blijk geeft van de wens tot deelname aan De Vierdaagse Sponsorloop.
 5. Donateur: een natuurlijk persoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon die via de website van De Vierdaagse Sponsorloop aangeeft de prestatie van de Deelnemer te willen steunen met een donatie.
 6. Goede doel: betreft de natuurlijke persoon, organisatie, instantie of rechtspersoon die de donatie ontvangt die de Donateur via het platform van De Vierdaagse Sponsorloop heeft toegezegd aan de Deelnemer.
 7. Partner goede doel: betreft de natuurlijke persoon, organisatie, instantie of rechtspersoon die de donatie ontvangt die de Donateur via het platform van De Vierdaagse Sponsorloop heeft toegezegd aan de Deelnemer en die een overeenkomst is aangegaan met De Vierdaagse Sponsorloop.
 8. Persoonsgegevens: de in artikel 4 aanhef en onder 1 van de Verordening bedoelde informatie betreffende een geïdentificeerde of (in)direct identificeerbare natuurlijke persoon.
 9. Verwerken: de gedraging zoals is omschreven in artikel 4 aanhef en onder 2 van de Verordening.
 10. Inschrijving: de verwerking van de gegevens van een deelnemer ten behoeve van deelname aan De Vierdaagse Sponsorloop.
 11. Portretrecht: het recht zoals bedoeld in de Auteurswet 1912.
 12. Bestand: het gestructureerd geheel van persoonsgegevens.
 13. Gegevensdrager: digitale bestanddragers, drukwerk, foto, film, video, cd-rom, dvd, dan wel ieder ander medium dat dient om gegevens op te slaan en over te dragen, welke gegevens leiden tot persoonsgegevens en/of herkenning van een beeltenis van het gelaat van een deelnemer.

Artikel 2

 1. De persoonsgegevens worden door Stichting De Vierdaagse Sponsorloop in overeenstemming met het bepaalde in de Verordening, de Wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer, medewerker en relatie op bescherming van zijn privacy, op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt.
 2. Voor de Deelnemer geschiedt de verwerking met het doel om de inschrijving van en de deelname aan De Vierdaagse Sponsorloop te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van de reglementen en ter toekomstige handhaving van de reglementen. Indien de Deelnemer zich verbindt aan een Partner goede doel geschiedt de verwerking daarnaast zodat het Partner goede doel contact kan opnemen met de Deelnemer.
 3. Voor de Donateur geschiedt de verwerking uitsluitend met het doel de donatie op de juiste wijze te kunnen verwerken.
 4. Voor het Goede doel geschiedt de verwerking uitsluitend met het doel de donatie op de juiste wijze te kunnen verwerken.
 5. Voor het Partner goede doel geschiedt de verwerking met het doel de donatie op de juiste wijze te kunnen verwerken en om in contact te kunnen komen met de Deelnemer.
 6. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen.
 7. Aan de Deelnemer komt ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens alle rechten toe zoals verwoord in hoofdstuk III van de Verordening.

Artikel 3

 1. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt slechts indien de betrokkene toestemming heeft gegevens voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de aan de betrokkene kenbaar gemaakt specifieke doeleinden.
 2. Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, worden nimmer gevraagd of verwerkt.

Artikel 4

 1. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop treft de nodige maatregelen opdat de persoonsgegevens juist en nauwkeurig worden verwerkt. Daartoe kan het (afschriften van) authentieke akten of andere bewijsdocumenten aan de deelnemer of medewerker verzoeken.
 2. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop neemt dusdanige technische en organisatorische maatregelen dat de persoonsgegevens afdoende zijn beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop bevordert hetgeen in het vorige lid is bepaald eveneens ingeval bij de verwerking een externe verwerker is betrokken.
 4. In geval een derde in opdracht van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop gegevens verwerkt, geschiedt dit niet dan nadat een verwerkingsovereenkomst met die derde is gesloten.

Artikel 5

 1. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop ziet erop toe dat de persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de deelnemer, de medewerker en/of de relatie te identificeren, dan noodzakelijk is voor een goede uitvoering van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Verordening, de Wet of de reglementen.

Artikel 6

 1. Tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang degenen die daartoe bevoegd zijn.
 2. Zij nemen bij de kennisneming van de persoonsgegevens een geheimhouding in acht, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet.

Artikel 7

 1. De deelnemer dient ondubbelzinnig toestemming te verlenen voor het verwerken van de beschikbaar gestelde gegevens in overeenstemming met het doel van de verwerking.
 2. De deelnemer verleent de toestemming bij de inschrijving.
 3. Op het verlenen van toestemming zijn de voorwaarden van artikel 7 van de Verordening van toepassing.
 4. De deelnemer kan, niettegenstaande eerdere toestemming, bij het Bestuur gemotiveerd bezwaren kenbaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 8

 1. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop stelt persoonsgegevens van de deelnemer, de medewerker en/of de relatie niet beschikbaar aan derden, uitgezonderd artikel 4.4 van het Privacyreglement De Vierdaagse Sponsorloop, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet en in het bijzonder gelet op het bepaalde in artikel 41 van de Wet.

Artikel 9

 1. Gegevensdragers welke in opdracht of onder verantwoordelijkheid van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop zijn vervaardigd en voor zover daarin sprake is van een in de Auteurswet 1912 bedoeld portretrecht van een deelnemer, worden door het Bestuur slechts in het belang van promotionele of voorlichtende doeleinden van De Vierdaagse Sponsorloop aangewend.
 2. De gegevensdragers bedoeld in het vorige lid worden in overeenstemming met de Wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn privacy op behoorlijke en zorgvuldige wijze vervaardigd en verzameld.
 3. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop waarborgt in het bijzonder een zorgvuldige behandeling van gegevensdragers waaraan deelnemers geheel of gedeeltelijk portretrechten kunnen ontlenen en geeft blijk ervan op voldoende wijze de belangen van de rechthebbende te hebben afgewogen, (mede) overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 21 van de Auteurswet 1912 en hetgeen (mede) op basis daarvan uit de rechtspraak van de Nederlandse overheidsrechter blijkt.
 4. Indien een gegevensdrager een beeltenis bevat waarop een deelnemer het portretrecht kan uitoefenen, is voor verwerking toestemming voor het gebruik van de beeltenis nodig.
 5. De deelnemer kan, niettegenstaande zijn eerdere toestemming, bij het Bestuur gemotiveerd bezwaren kenbaar maken tegen het gebruik van zijn beeltenis.

Artikel 10

 1. Bezwaren op basis van dit reglement worden schriftelijk ingediend bij en behandeld door het Bestuur.
 2. Op bezwaren is artikel 21 van de Verordening van toepassing.

Artikel 11

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.
 2. Dit reglement kan worden aangehaald als het Privacyreglement De Vierdaagse Sponsorloop.