Algemene voorwaarden

V7 22-03-2022 | 16:49:14

Algemene voorwaarden

De Vierdaagse Sponsorloop is een activiteit van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop i.s.m. Stichting DE 4DAAGSE. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop heeft als doelstelling het ter beschikking stellen van een website aan deelnemers aan de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen en daarmee de deelnemers te faciliteren en motiveren om hun prestatie in te zetten voor een goed doel. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich per e-mail wenden tot Stichting De Vierdaagse Sponsorloop via sponsorloop@4daagse.nl.

De website www.devierdaagsesponsorloop.nl is eigendom van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop, en is bedoeld om donaties aan het goede doel te promoten en te verwerken. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen

  • Deelnemers aan De Vierdaagse Sponsorloop hoeven geen eigen bijdrage te leveren om een profiel voor De Vierdaagse Sponsorloop aan te maken. Om de kosten te dekken die gemoeid zijn met de ontwikkeling en het beheer van de website, de organisatie en de financiële verwerking van de bijdrages van donateurs naar de goede doelen, vindt er een inhouding van 5% van het donatiebedrag plaats.
  • Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek, gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.
  • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa leven de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke', en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa zullen onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden.
  • Op de website zijn systemen opgenomen van derden die niet aan De Vierdaagse Sponsorloop toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Stichting De Vierdaagse Sponsorloop geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de donateur, deelnemer of projectleider omgaan.
  • Op de website wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en WhatsApp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de gebruiker van deze mogelijkheden doen.
  • Betrokkenen die persoonsgegevens achterlaten op de website verklaren 16 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben voor het achterlaten van de gegevens van een ouder of verzorger.
  • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de website van De Vierdaagse Sponsorloop, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor het respecteren van de auteursrechten e.d. van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting De Vierdaagse Sponsorloop tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.
  • Alle gebruikers van de website garanderen de juistheid en de volledigheid van de aan De Vierdaagse Sponsorloop verschafte informatie en gegevens.
  • Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.
  • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behouden zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s en dergelijke.
  • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet- of niet volledig functioneren van de website of onderdelen daarvan die derving van inkomsten voor de begunstigde tot gevolg (kunnen) hebben.
  • Gebruikers van de website kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht gehouden. Wel zal Stichting De Vierdaagse Sponsorloop te allen tijde klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen en/of verwijderen.
  • Het is mogelijk voor een deelnemer om deelname aan De Vierdaagse Sponsorloop te beëindigen. Alle tot dan toe opgehaalde donaties zullen aan het einde van de actie ter beschikking gesteld worden aan het goede doel.
  • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop behoudt het recht om De Vierdaagse Sponsorloop te allen tijde stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van afgelasting van de 4Daagse. Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk om een actie te starten of een donatie te doen. Alle tot dan toe opgehaalde donaties zullen zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld worden aan het goede doel.
  • Bij deelname of donatie aan De Vierdaagse Sponsorloop gaat men akkoord met het Privacy Statement.

 Deelnemers

  • Een deelnemer is iemand die zich registreert op de website van De Vierdaagse Sponsorloop, en door het aanmaken van een profiel aangeeft zijn prestatie te willen inzetten om geld op te halen voor een goed doel.  
  • Een deelnemer aan De Vierdaagse Sponsorloop dient zich ook ingeschreven te hebben voor deelname aan de 4Daagse.
  • De deelnemer krijgt bij het aanmaken van een actie de beschikking over een aantal ‘tools’ die hij kan gebruiken voor de werving van zijn persoonlijke donateurs.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inzet van deze tools, maar dient deze ‘als een goed huisvader’ te gebruiken. Op misbruik door het toevoegen van onbetamelijke teksten of foto’s zal worden gereageerd met beëindiging van het profiel zonder enige vergoeding van kosten en mogelijk leiden tot aangifte bij de politie.
  • Aan het einde van de door deelnemer gevoerde actie wordt het verzamelde sponsorbedrag rechtstreeks ter beschikking gesteld aan het goede doel. De deelnemer ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding.
  • Een deelnemer kan kiezen uit de door De Vierdaagse Sponsorloop geselecteerde goede doelen, of zélf een goed doel voordragen voor ondersteuning. In het laatste geval zal dit goede doel worden beoordeeld op betrouwbaarheid en zal door Stichting De Vierdaagse Sponsorloop worden bepaald of het voor ondersteuning in aanmerking komt. Bij de beoordeling zal een marginale toetsing op de doelstelling plaatsvinden.

Donateurs

  • Een donateur is iemand die in reactie op het profiel van een deelnemer aangeeft de prestatie van de deelnemer te willen steunen met een zelf te bepalen geldbedrag (donatie). Voor de donatie dient gebruik te worden gemaakt van een Nederlands bankrekeningnummer.
  • Een donatie bestaat uitsluitend uit een geldbedrag betaald aan Stichting De Vierdaagse Sponsorloop. Donaties in natura zijn niet mogelijk.
  • Donaties zijn onherroepelijk en geschieden zonder directe tegenprestatie.
  • Een donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij mag beschikken en waarover hij zeggenschap heeft.
  • Om een donatie te kunnen doen, dient een donateur zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.
  • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een donatie te weigeren. In dat geval zal een donatie binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de donatie is gedaan.
  • Donaties die via het actieplatform De Vierdaagse Sponsorloop gedaan worden ten gunste van een goed doel, worden beheerd door Stichting De Vierdaagse Sponsorloop. 
  • De Vierdaagse Sponsorloop garandeert dat kort na het einde van de actie de donatie – na de inhouding zoals eerder is beschreven – ter beschikking wordt gesteld aan het goede doel.

 Goede doelen

  • 'Goed doel' is een algemene benaming voor een organisatie die eigen of andermans activiteiten ontplooit ten bate van een doel dat een bepaalde doelgroep of instelling ondersteunt die niet of slechts deels wordt gesteund door de overheid of commerciële instellingen. Het doel is niet (rechtstreeks) gerelateerd aan de donateurs/leden.
  • Alle goede doelen met een CBF keurmerk komen automatisch in aanmerking voor ondersteuning via de website van De Vierdaagse Sponsorloop.
  • Goede doelen die niet beschikken over een CBF keurmerk, maar door een deelnemer zijn voorgedragen, worden door De Vierdaagse Sponsorloop beoordeeld op diverse criteria, waaronder financiële betrouwbaarheid en doelstelling.
  • Een goed doel komt niet in aanmerking voor ondersteuning via de website van De Vierdaagse Sponsorloop als deze niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of niet beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.
  • Wanneer een goed doel door De Vierdaagse Sponsorloop om haar moverende redenen geweigerd wordt, is hiertegen geen beroep mogelijk.
  • De Vierdaagse Sponsorloop garandeert dat alle door donateurs ter beschikking gestelde bedragen – na de inhouding zoals eerder is beschreven – ter beschikking worden gesteld aan de geselecteerde goede doelen, zonder dat aan het goede doel extra kosten in rekening worden gebracht.
  • Noch De Vierdaagse Sponsorloop, noch direct betrokken organisaties kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop de ontvangen donaties door het goede doel worden gebruikt.

Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.


Stichting De Vierdaagse Sponsorloop
Berg en Dalseweg 125
6522 BE NIJMEGEN

sponsorloop@4daagse.nl

KvK-nummer: 55093558