Algemene voorwaarden

V3 28-01-2020 | 13:22:19

De Vierdaagse Sponsorloop is een activiteit van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop i.s.m. Stichting DE 4DAAGSE. De Vierdaagse Sponsorloop heeft als doelstelling het ter beschikking stellen van een website aan deelnemers aan de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen en daarmee de deelnemers te faciliteren en motiveren om hun prestatie in te zetten voor een goed doel. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich per e-mail wenden tot Stichting De Vierdaagse Sponsorloop via sponsorloop@4daagse.nl.

Het bestuur van de Stichting De Vierdaagse Sponsorloop bestaat uit de heren mr. G.E.W. Prick (voorzitter) en B. Brinkman (secretaris).

Deze website is eigendom van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop, en is bedoeld om donaties aan het goede doel te promoten en te verwerken. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Stichting De Vierdaagse Sponsorloop - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen

 • Deelnemers aan de Vierdaagse Sponsorloop hoeven geen eigen bijdrage te leveren om een profiel voor de Vierdaagse Sponsorloop aan te maken. Om de kosten die gemoeid zijn met de ontwikkeling en het beheer van de website, de organisatie en de financiële verwerking van de bijdrages van donateurs naar de goede doelen vindt er een inhouding van het donatiebedrag plaats. Het in te houden percentage is afhankelijk van de uiteindelijke hoogte van het totaal per jaar bijeengebrachte donatiebedrag, maar bedraagt maximaal vijf procent.
 • Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.
 • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa leven de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa zullen onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden.
 • Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website jonger is dan 16 jaar, zal Stichting De Vierdaagse Sponsorloop, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting De Vierdaagse Sponsorloop niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.
 • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Stichting De Vierdaagse Sponsorloop, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting De Vierdaagse Sponsorloop tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.
 • Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.
 • Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

 Deelnemers

 • Een deelnemer is iemand die zich registreert op de website van De Vierdaagse Sponsorloop en door het aanmaken van een profiel aangeeft zijn prestatie te willen inzetten om geld op te halen voor een goed doel.  
 • Een deelnemer aan De Vierdaagse Sponsorloop dient zich ook ingeschreven te hebben voor deelname aan de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen.
 • De deelnemer krijgt bij het aanmaken van een actie de beschikking over een aantal ‘tools’ die hij/zij kan gebruiken voor de werving van zijn persoonlijke donateurs.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inzet van deze tools maar dient deze ‘als een goed huisvader’ te gebruiken. Misbruik door het toevoegen van onbetamelijk teksten of foto’s zal worden bestraft met beëindiging van het profiel zonder enige vergoeding van kosten en mogelijk leiden tot aangifte bij de politie.
 • Aan het einde van de door deelnemer gevoerde actie wordt het verzamelde sponsorbedrag rechtstreeks ter beschikking gesteld aan het goede doel. De deelnemer ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding.
 • Een deelnemer kan kiezen uit de door De Vierdaagse Sponsorloop geselecteerde goede doelen of zélf een goed doel voordragen voor ondersteuning. In het laatste geval zal dit goede doel worden beoordeeld op betrouwbaarheid en zal door De Vierdaagse Sponsorloop worden bepaalt of het voor ondersteuning in aanmerking komt. Bovendien zal een marginale toetsing op doelstelling plaatsvinden.

 Donateurs

 • Een donateur is iemand die in reactie op het profiel van een deelnemer aangeeft de prestatie van de deelnemer te willen steunen met een zelf te bepalen geldbedrag (donatie). Ze dienen hierbij gebruik te maken van een Nederlands bankrekeningnummer.
 • Een donatie bestaat uitsluitend uit een geldbedrag betaald aan Stichting De Vierdaagse Sponsorloop. Donaties in natura zijn niet mogelijk.
 • Een donateur kan onder vermelding van redenen afzien van zijn toezegging om deelnemer en het goede doel te steunen. Een dergelijke afzegging kan alleen door aan Stichting De Vierdaagse Sponsorloop een persoonlijk bericht te sturen met een uitdrukkelijk verzoek om de toezegging ongedaan te maken. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop zal binnen 14 dagen op dit verzoek reageren.
 • Donaties die via het actieplatform De Vierdaagse Sponsorloop gedaan worden ten gunste van een goed doel, worden beheerd door Stichting De Vierdaagse Sponsorloop. 
 • De Vierdaagse Sponsorloop garandeert dat kort na het einde van de actie de donatie – na de inhouding zoals eerder is beschreven – ter beschikking wordt gesteld aan het goede doel.

 Goede doelen

 • 'Goed doel' is een algemene benaming voor een organisatie die eigen of andermans activiteiten ontplooit ten bate van een doel dat een bepaalde doelgroep of instelling ondersteunt die niet of slechts deels wordt gesteund door de overheid of commerciële instellingen. Het doel is niet (rechtstreeks) gerelateerd aan de donateurs/leden.
 • Alle goede doelen met een CBF keurmerk komen automatisch in aanmerking voor ondersteuning via de website van De Vierdaagse Sponsorloop.
 • Goede doelen die niet beschikken over een CBF keurmerk maar door een deelnemer worden voorgedragen, worden door De Vierdaagse Sponsorloop beoordeeld op diverse criteria, waaronder financiële betrouwbaarheid en doelstelling.
 • Wanneer een goed doel door De Vierdaagse Sponsorloop om haar moverende redenen geweigerd wordt is hiertegen geen beroep mogelijk.
 • Een goed doel komt niet in aanmerking voor ondersteuning via de website van De Vierdaagse Sponsorloop als deze niet beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.
 • De Vierdaagse Sponsorloop garandeert dat alle door donateurs ter beschikking gestelde bedragen – na de inhouding zoals eerder is beschreven – ter beschikking worden gesteld aan de geselecteerde goede doelen, zonder dat aan het goede doel extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Noch De Vierdaagse Sponsorloop, noch direct betrokken organisaties kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop de ontvangen donaties door het goede doel worden gebruikt.

Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.